Totes les obres disponibles en aquesta web estan degudament registrades a Safe Creative.

Safe Creative, el registre més gran de la propietat intel·lectual online, proporciona una prova tecnològica irrefutable de la inscripció de les teves creacions i la consegüent protecció dels seus drets.
Conveni de Berna – ONU.

Validesa internacional: El peritatge de les evidències tecnològiques és vàlida a les jurisdiccions de tots els països signants del Conveni de Berna i reconeguda per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).

La prova de registre té validesa permanent: El registre a Safe Creative proporciona dos elements probatoris que l’autor pot conservar indefinidament per defensar els drets, perquè són de validesa permanent.