CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Mitjançant aquest document sestableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des daquesta pàgina web, i de la qual és propietari i titular FRUMOI,S.L.U. amb domicili a la DOMICILI, amb NIF: B17437435(d’ara endavant, “TITULAR”, i les persones físiques i/o jurídiques (d’ara endavant, «CLIENT») que manifestin la voluntat de comprar els productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet mitjançant aquest lloc Web Tots els drets que les lleis vigents reconeixen als consumidors i als quals aquí es pugui fer referència, seran aplicables exclusivament als clients que tinguin aquesta consideració de consumidors i que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici i professió.

Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CLIENT ha de acceptar necessàriament telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CLIENT se li exposen a través d’aquest mateix lloc web aquestes condicions perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CLIENT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre FRUMOI,S.L.U. i el CLIENT que afirma haver llegit, entès i acceptat aquestes condicions. El CLIENT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través de la pàgina web.

PRIMERA: OBJECTE DEL CONTRACTE.

Per les presents Condicions Generals, FRUMOI,S.L.U. es compromet a lliurar al CLIENT els productes que hagi sol·licitat a través del lloc web a canvi d’un preu cert.

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CLIENT declara que:

Que és una persona gran i amb capacitat per contractar.
Que ha llegit, comprès i que accepta aquestes Condicions Generals de Contractació.

SEGONA: ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.

FRUMOI,S.L.U. es reserva el dret a modificar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CLIENT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través d’aquesta pàgina Web. En qualsevol cas, es consideraran vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la pàgina Web en el moment que el CLIENT adquireixi els corresponents productes.

TERCERA: DRETS I OBLIGACIONS DE FRUMOI,S.L.U.

3.1. Lliurament del producte.- FRUMOI,S.L.U. es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l’adreça que el CLIENT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s’uneixen a les presents Condicions Generals.

FRUMOI,S.L.U. no serà responsable pels errors causats al lliurament quan les dades introduïdes pel CLIENT al formulari de comanda no s’ajustin a la realitat o hagin estat omeses. El termini de lliurament aproximat per a cada producte s’indica a la fitxa del mateix, no superant en cap cas el termini de quinze dies (només es faran entregues dins del territori de la Unió Europea i del Principat d’Andorra). FRUMOI,S.L.U. no es responsabilitzarà de les demores en el lliurament ocasionades exclusivament per causes imputables a l’agència de transports o factors imprevisibles i incontrolables que no tingui el deure de suportar.

En cas de manca de disponibilitat del producte sol·licitat, FRUMOI,S.L.U. informarà d’aquest fet al CLIENT i es comunicarà el retard previst per correu electrònic o al número de telèfon facilitat pel CLIENT. Aleshores FRUMOI,S.L.U. podrà donar l’opció al CLIENT de cancel·lar la comanda o comprar un article alternatiu que se li hagi pogut oferir. En cas de no rebre resposta s’entendrà que el CLIENT vol esperar al termini donat.

En cas d’impossibilitat de subministrament del producte sol·licitat, ja sigui per manca de subministrament dels proveïdors de FRUMOI,S.L.U. o per qualsevol altre motiu, igualment s’informarà d’aquest fet al CLIENT i es procedirà a l’anul·lació de la seva comanda sense cap penalització, i es comprometrà FRUMOI,S.L.U. a la devolució íntegra de l’import de la seva compra en un termini màxim de 15 dies, llevat de condicions especials identificades, si escau, a la fitxa del producte.

3.2. Responsabilitat de FRUMOI,S.L.U. En cap cas serà responsable en relació amb:

3.2.1. Els errors, retards a l’accés per part del CLIENT a l’hora d’introduir les vostres dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d’Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altre

a contingència imprevisible aliena a la bona fe de lempresa. En tot cas FRUMOI,S.L.U. es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari al CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

3.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CLIENT.

3.2.3. De la no operativitat o problemes a l’adreça de correu electrònic facilitada pel CLIENT per a l’enviament de la confirmació de la comanda.

3.3 Garanties:

3.3.1. FRUMOI,S.L.U. garanteix que tots els Productes disponibles per a la venda a la pàgina Web, compleixen amb les normes internacionals i comunitàries aplicables a la seguretat dels productes.

3.3.2. La garantia que s’aplica al Producte quan es lliura al CLIENT és de nou mesos, sempre que el Producte sigui utilitzat pel CLIENT sota les condicions normals d’ús, com les que es descriuen a la fitxa de Producte i als catàlegs posats a la disposició del CLIENT. En cap cas no es garanteix que el Producte subministrat sigui apte per respondre a un problema particular de l’usuari final.

3.3.3. Les despeses d’enviament fins al magatzem per a productes defectuosos dins del període de garantia són a compte del CLIENT, i són a compte de FRUMOI,S.L.U. les despeses de tornada del producte fins al domicili del CLIENT.

Dret de desistiment:

FRUMOI,S.L.U. reconeix al CLIENT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts al Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, en aquest cas FRUMOI,S.L.U. reemborsarà al CLIENT l’import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables així com les despeses d’enviament al número de compte indicat pel CLIENT. El CLIENT disposa d’un termini, per exercir el dret, de 14 dies a comptar del lliurament del Producte, considerant-se com a tal data, excepte prova en contra, la indicada al document de lliurament signat pel mateix. A efectes d’exercir aquest dret, el CLIENT haurà d’enviar un correu electrònic a comercial@frumoi.es i notificar-ho a FRUMOI,S.L.U.
en els terminis previstos, enviant així mateix, el corresponent producte. En qualsevol cas el CLIENT es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte esmentat, així com de qualsevol desperfecte en aquest produït com a resultat de la seva devolució.

El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s’entén sens perjudici de les excepcions que la mateixa legislació fixa. De manera enunciativa i no exhaustiva, no es pot exercir aquest dret en relació amb béns que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se, incloent-hi expressament, els productes que hagin estat personalitzats a sol·licitud del consumidor.

QUARTA: DRETS I OBLIGACIONS DEL CLIENT.

4.1. Pagament.-El CLIENT es compromet a abonar per avançat l’import pel Producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

4.1.1. Import.-La remuneració pel Producte efectivament sol·licitat pel CLIENT, serà l’assenyalada a la pàgina Web i la que figuri a la sol·licitud concreta del CLIENT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen al lloc web inclouen l’IVA.

Al preu que figuri al lloc web per a cadascun dels productes oferts caldrà sumar-hi les despeses d’enviament pertinents. FRUMOI,S.L.U.
, s’obliga a informar del cost de les despeses d’enviament sempre prèviament al CLIENT abans de formalitzar la pròpia compra i al correu electrònic de confirmació de la mateixa.

4.1.2. Formes de pagament.-El CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent a la comanda mitjançant:
-Targeta de crèdit: introduint les seves dades al TPV virtual existent al lloc web. Mitjançant l’acceptació d’aquest mitjà de pagament, el CLIENT confirma estar autoritzat a l’ús de la targeta utilitzada amb aquesta finalitat, i n’és el titular. Els pagaments amb targeta queden sotmesos al que estableix la Llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera, especialment a tot allò relatiu a les ordres de pagament ia les condicions per a la seva revocació.

-Contra reemborsament: per a això el CLIENT abonarà el cost de la comanda online directament a la persona que li faci el lliurament de la mateixa.

4.2. Responsabilitat del CLIENT.- En tot cas, serà responsabilitat del CLIENT:

4.2.1. El CLIENT assumeix tots els riscos de deteriorament, detriment, danys i pèrdua dels Productes des del moment en què aquests hagin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de FRUMOI,S.L.U., realitza el lliurament dels productes sol·licitats.

4.2.2. El CLIENT es compromet a comprovar el bon estat del Producte davant del tercer que, per compte de FRUMOI,S.L.U.realitzi el lliurament del Producte sol·licitat, indicant en aquest mateix instant qualsevol anomalia que pogués donar-te

ctar a l’embalatge.

Si posteriorment, una vegada revisat el contingut, el CLIENT detecta qualsevol incidència com, cop, trencament o qualsevol desperfecte causats per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a FRUMOI,S.L.U. en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la recepció del producte.

CINQUENA: RESPONSABILITAT.

5.1. FRUMOI,S.L.U. en cap cas serà responsable de:

5.1.1. De la producció de qualsevol tipus de dany que el CLIENT o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

5.2. FRUMOI,S.L.U. es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, FRUMOI,S.L.U. col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

SISENA: DRETS D’AUTOR I MARCA.

FRUMOI,S.L.U. informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina Web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat del consentiment exprés de FRUMOI,S.L.U. Les marques dels productes que FRUMOI,S.L.U. ven a través de la pàgina web pertanyen als seus legítims propietaris. FRUMOI,S.L.U. pot establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referències esmentades.

SETENA: JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE.

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la determinació del lloc de celebració de la compravenda a què se subjecten les presents Condicions Generals, cal atenir-se al que disposa l’article 29 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En cas que el CLIENT no tingui la consideració de consumidor, qualsevol conflicte relacional amb la interpretació o execució de les presents Condicions Generals de Contractació se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de FRUMOI,S.L.U.

VUITENA: NUL·LITAT DE CLÀUSULES.

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. FRUMOI,S.L.U. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part de FRUMOI,S.L.U.

NOVENA: PROCEDIMENT ALTERNATIU PER A LA RESOLUCIÓ DE LITIGIS ONLINE.

Sense prejudici del que indica la clàusula anterior, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/adr/. Els CLIENTS que tinguen la condició de consumidors, podran sotmetre les seues reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

DEVOLUCIONS

Devolució de compra

FORMULARI DE DEVOLUCIÓ

Quant de temps tinc per tornar un producte?

Pots sol·licitar la devolució de la teva comanda durant els 14 dies naturals següents posteriors a la recepció del producte.

Qualsevol dubte contacta amb nosaltres.

FRUMOI,S.L.U.

Tel. 629812656

E-mail: comercial@frumoi.es